Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίζουν στην αρμόδια Τελωνειακή αρχή, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Αίτηση ? δήλωση,
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου,
  • Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986,
  • Σε περίπτωση διαζυγίου, οριστική δικαστική απόφαση από την οποία θα προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των παιδιών που προέρχονται από τον προηγούμενο γάμο,
  • Στην περίπτωση διαζευγμένων γονέων με προστατευόμενα ενήλικα τέκνα, η αρμόδια Τελωνειακή Αρχή ζητά φορολογικά στοιχεία, από τα οποία πρέπει να προκύπτει ότι τα τέκνα βαρύνουν το φορολογούμενο και συνοικούν μαζί του, Στην περίπτωση προστατευόμενων παιδιών, αντίστοιχη βεβαίωση (από το εκπαιδευτικό ίδρυμα, την στρατιωτική υπηρεσία κ.α.).