Απαγορεύεται ρητά η μεταβίβαση, η μίσθωση ή η με οποιονδήποτε άλλο τρόπο παραχώρηση της χρήσης του αυτοκινήτου, πριν από την πάροδο τριών (3) ετών από την ημερομηνία παραλαβής του, χωρίς την έγκριση της αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής. Σε περίπτωση μεταβίβασης ή παραχώρησης με οποιονδήποτε τρόπο της χρήσης του αυτοκινήτου πριν από τη συμπλήρωση τριών (3) ετών από την παραλαβή του, εισπράττεται το Τ.Τ. που αναλογεί κατά το χρόνο της μεταβίβασης ή η διαφορά μεταξύ του τέλους αυτού και του Τ.Τ. που έχει καταβληθεί.
Μετά την παρέλευση τριών (3) ετών από την ημερομηνία παραλαβής του αυτοκινήτου, αυτό μπορεί να μεταβιβαστεί χωρίς την άδεια της Τελωνειακής Αρχής.