Στην περίπτωση των επιβατικών αυτοκινήτων που έχουν παραληφθεί με τις διατάξεις περί ατέλειας των πολυτέκνων και τα οποία συνεπεία θανάτου αυτών περιέρχονται στους κληρονόμους των παραπάνω προσώπων, οι κληρονόμοι καταβάλλουν τόσα δέκατα του τέλους ταξινόμησης που αναλογεί ή αντίστοιχα της διαφοράς μεταξύ του Τ.Τ. που αναλογεί και του Τ.Τ. που έχει καταβληθεί, όσα είναι και τα εξάμηνα που υπολείπονται για τη συμπλήρωση του κατά περίπτωση ισχύοντος περιοριστικού διαστήματος. Το κλάσμα του εξαμήνου θεωρείται ολόκληρο εξάμηνο. Το Τ.Τ. υπολογίζεται με βάση τα φορολογικά στοιχεία και τους συντελεστές φορολογίας που ισχύουν για τα αυτοκίνητα αυτά κατά τον χρόνο της αποδέσμευσης.