Προϋποθέσεις

 1. Στους ανάπηρους Έλληνες πολίτες και πολίτες των άλλων κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κατοικία στην Ελλάδα, οι οποίοι:
  α) έχουν πλήρη παράλυση των κάτω ή άνω άκρων ακρωτηριασμό αυτών.
  β) εμφανίζουν σοβαρή κινητική αναπηρία (αα) του ενός ή και των δύο α κάτω άκρων με ποσοστό αναπηρίας συνολικά όχι μικρότερο του 67% (ββ) του ενός δύο κάτω άκρων με συμμετοχή κινητικής αναπηρίας του ενός ή και δύο άνω άκρων, με ποσοστό αναπηρίας συνολικά όχι μικρότερο του 67% από τα οποία τα 40% τουλάχιστον από το ένα κάτω άκρο.
 2.  Στους τυφλούς Έλληνες πολίτες και πολίτες των άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κατοικία στην Ελλάδα, εφόσον πάσχουν από τύφλωση και από τους δύο οφθαλμούς με συνολικό
  ποσοστό αναπηρίας ογδόντα τοις εκατό (80 %) και άνω.
 3. Στους Έλληνες πολίτες και πολίτες των άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κατοικία στην Ελλάδα, οι οποίοι:
  α) είναι άτομα με νοητική αναπηρία με δείκτη νοημοσύνης κάτω του 40 ή
  β) είναι άτομα με αυτισμό, εφόσον αυτός συνοδεύεται από επιληπτικές κρίσεις ή νοητική αναπηρία ή οργανικό ψυχοσύνδρομο, οι οποίοι, εξαιτίας των παθήσεων αυτών έχουν καταστεί ανάπηροι, με
  συνολικό ποσοστό αναπηρίας από επτά τοις εκατό (67%) και άνω, είναι ανίκανοι για εργασία και
  έχουν βοήθειας ή
  γ) πάσχουν από μεσογειακή αναιμία ή
  δ) πάσχουν από νεφρική ή ηπατική ή πνευμονική ανεπάρκεια τελικού σταδίου ή είναι νεφροπαθείς ή ηπατοπαθείς ή καρδιοπαθείς, μεταμοσχευμένοι ή
  ε) πάσχουν από συγγενή αιμορραγική διάθεση (αιμορροφιλία) ή κυστική ίνωση ή ομόζυγο
  κληρονομική υπερχοληστερολαιμία, οι οποίοι, εξαιτίας των παθήσεων αυτών, έχουν καταστεί
  ανάπηροι, με συνολικό ποσοστό αναπηρίας από επτά τοις εκατό (67%) και άνω, είναι ανίκανοι για εργασία και έχουν βοήθειας.
 4. Στους Έλληνες αναπήρους:
  α) πολέμου αξιωματικούς και οπλίτες,
  β) αξιωματικούς και οπλίτες των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος,
  γ) υπαλλήλους της Τελωνειακής υπηρεσίας εντεταλμένους στη δίωξη λαθρεμπορίου, οι οποίοι κρίθηκαν ή κρίνονται ανίκανοι για ενεργό υπηρεσία, συνεπεία τραύματος ή νοσήματος εν υπηρεσία και οι οποίοι εξαιτίας αυτού λαμβάνουν σύνταξη,
  δ) πολίτες, οι οποίοι κατέστησαν ανάπηροι από 21/4/1967 έως 23/7/1974, συνεπεία της δράσης τους κατά του δικτατορικού καθεστώτος,
  ε) ανάπηροι πολέμου άμαχου πληθυσμού και ανάπηροι άμαχου πληθυσμού
  στ) Στελέχη και Αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που τεθεί σε κατάσταση Πολεμικής Διαθεσιμότητας ή Μόνιμης Διαθεσιμότητας

Δικαιολογητικά

Η διαπίστωση της φύσης και των ποσοστών της κατηγορίας Ι καθορίζεται με βάση τη γνωμάτευση των οικείων υγειονομικών επιτροπών του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηριών (ΚΕ.Π.Α.) του ΕΦΚΑ. Με την αριθ. Δ18Α 5038263/23-10-2013 (Β\' 2710) Κοινή Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας καθορίζεται η αντιστοίχιση των παθήσεων, που ορίζονται στο άρθρο 16 του ν. 1798/1988 (Α\' 166), όπως ισχύει, με τις παθήσεις και τα ποσοστά αναπηρίας που
καθορίζονται από το ΚΕ.Π.Α. ή την Α.Σ.Υ.Ε., καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τον τρόπο και το χρόνο εξέτασης των παραπάνω προσώπων. Η διαπίστωση της φύσης και των ποσοστών αναπηρίας για την κατηγορία II των δικαιούχων πραγματοποιείται από την Ανωτάτη του Στρατού Υγειονομική (Α.Σ.Υ.Ε.).