Συνήθης κατοικία είναι ο τόπος στον οποίο ένα πρόσωπο διαμένει, συνήθως, δηλαδή, τουλάχιστον 185 ημέρες ανά δωδεκάμηνο λόγω προσωπικών και επαγγελματικών δεσμών. Σε περίπτωση προσώπου χωρίς επαγγελματικούς δεσμούς, συνήθης κατοικία είναι ο τόπος στον οποίο διαμένει συνήθως (τουλάχιστον 185 ημέρες κάθε 12μηνο), λόγω προσωπικών δεσμών, από τους οποίους προσωπικούς δεσμούς προκύπτουν
στενοί δεσμοί αυτού και του τόπου στον οποίον κατοικεί, δηλαδή για τον καθορισμό της συνήθους κατοικίας ενός προσώπου υπερισχύουν οι προσωπικοί (οικογενειακοί) δεσμοί.

Η φοίτηση σε Πανεπιστήμιο ή άλλη σχολή σε μια χώρα δεν σημαίνει ότι στην χώρα αυτή το πρόσωπο έχει συνήθη κατοικία. Για να διαπιστωθεί, επομένως, αν ένα πρόσωπο έχει τη συνήθη κατοικία του σε έναν τόπο στο εξωτερικό, πρέπει να αποδεικνύει, αφενός, ότι παραμένει στον τόπο αυτό τουλάχιστον 185 ημέρες κάθε 12μηνο και αφετέρου ότι η παραμονή του σε αυτόν οφείλεται στο ότι εκεί έχει τους προσωπικούς και επαγγελματικούς του δεσμούς ή - σε περίπτωση ατόμου χωρίς επαγγελματικούς δεσμούς - μόνον τους προσωπικούς του δεσμούς