Τα προσωπικά είδη πρέπει να προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν από το δικαιούχο πρόσωπο και τα μέλη της οικογενείας του ή για τις ανάγκες του νοικοκυριού του στην Ελλάδα, όπου εγκαθίσταται και να μην προορίζονται για τρίτα μη δικαιούχα πρόσωπα. Τα είδη οικοσκευής και τα μέσα μεταφοράς, μέχρι να συμπληρωθεί ένα (1) έτος από τον τελωνισμό τους (από την ημερομηνία αποδοχής του τελωνειακού παραστατικού), δεν επιτρέπεται, με οποιοδήποτε τρόπο, τυπικό ή άτυπο:
- να μεταβιβαστούν,
- να εκμισθωθούν,
- να αποτελέσουν αντικείμενο ενεχύρου ή χρησιδανείου,
- να παραχωρηθεί η χρήση τους σε τρίτους,
- να παραμένουν, έστω και για φύλαξη, σε χώρους εμπορίας παρόμοιων ειδών ή, προκειμένου για αυτοκίνητα και σε χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων που είναι και χώροι εμπορίας αυτοκινήτων,
- προκειμένου για αυτοκίνητα, να οδηγούνται, έστω και για μία μόνο φορά από τρίτους,ανεξάρτητα από την υπαιτιότητα του δικαιούχου.

Ειδικά για το αυτοκίνητο, κατά το ετήσιο περιοριστικό διάστημα επιτρέπεται να το οδηγούν εκτός από το δικαιούχο πρόσωπο, ο/η σύζυγος αυτού ή τα άγαμα παιδιά του. Εάν το δικαιούχο πρόσωπο είναι άγαμο, τότε επιτρέπεται να το οδηγούν οι γονείς του και τα άγαμα αδέλφια του.

Σε περίπτωση, που ο δικαιούχος επιθυμεί να διαθέσει τα είδη οικοσκευής και τα μέσα μεταφοράς πριν να περάσει το περιοριστικό έτος, πρέπει, προηγουμένως, να ζητήσει την έγκριση του Τελωνείου και να καταβάλει τους δασμούς και τους φόρους από τους οποίους έτυχε απαλλαγής, με τέλη εκπρόθεσμης καταβολής από της εισαγωγής. Ειδικά για το αυτοκίνητο, το Τελωνείο χορηγεί ειδικό πιστοποιητικό με το οποίο αίρονται οι περιορισμοί του έτους.