Σε περίπτωση ολικής καταστροφής των ως άνω παραλαμβανόμενων αυτοκινήτων, επιτρέπεται η αντικατάστασή τους, με την τήρηση των προβλεπόμενων από τις ισχύουσες τελωνειακές διατάξεις όρων και προϋποθέσεων.