Ποιες είναι οι προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την παράδοση σε αναπήρους με απαλλαγή από το τέλος ταξινόμισης;

Ποιες κυρώσεις επιβάλλονται σε περίπτωση που το αυτοκίνητο οδηγείται από τους οριζόμενους οδηγούς χωρίς να επιβαίνει ο ανάπηρος;

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις χορήγησης έγκρισης οδήγησης αναπηρικού αυτοκινήτου από άλλο πλην του δικαιούχου προσώπου;

Τι καλύπτει η ατέλεια και ποιος πρέπει να είναι ο κυλινδρισμός και ο τύπος του αυτοκινήτου που εισάγεται ατελώς από αναπήρους;

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την παράδοση σε αναπήρους με απαλλαγή από το τέλος ταξινόμισης;

 Προϋποθέσεις

 1. Στους ανάπηρους Έλληνες πολίτες και πολίτες των άλλων κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κατοικία στην Ελλάδα, οι οποίοι:
  α) έχουν πλήρη παράλυση των κάτω ή άνω άκρων ακρωτηριασμό αυτών.
  β) εμφανίζουν σοβαρή κινητική αναπηρία (αα) του ενός ή και των δύο α κάτω άκρων με ποσοστό αναπηρίας συνολικά όχι μικρότερο του 67% (ββ) του ενός δύο κάτω άκρων με συμμετοχή κινητικής αναπηρίας του ενός ή και δύο άνω άκρων, με ποσοστό αναπηρίας συνολικά όχι μικρότερο του 67% από τα οποία τα 40% τουλάχιστον από το ένα κάτω άκρο.
 2.  Στους τυφλούς Έλληνες πολίτες και πολίτες των άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κατοικία στην Ελλάδα, εφόσον πάσχουν από τύφλωση και από τους δύο οφθαλμούς με συνολικό
  ποσοστό αναπηρίας ογδόντα τοις εκατό (80 %) και άνω.
 3. Στους Έλληνες πολίτες και πολίτες των άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κατοικία στην Ελλάδα, οι οποίοι:
  α) είναι άτομα με νοητική αναπηρία με δείκτη νοημοσύνης κάτω του 40 ή
  β) είναι άτομα με αυτισμό, εφόσον αυτός συνοδεύεται από επιληπτικές κρίσεις ή νοητική αναπηρία ή οργανικό ψυχοσύνδρομο, οι οποίοι, εξαιτίας των παθήσεων αυτών έχουν καταστεί ανάπηροι, με
  συνολικό ποσοστό αναπηρίας από επτά τοις εκατό (67%) και άνω, είναι ανίκανοι για εργασία και
  έχουν βοήθειας ή
  γ) πάσχουν από μεσογειακή αναιμία ή
  δ) πάσχουν από νεφρική ή ηπατική ή πνευμονική ανεπάρκεια τελικού σταδίου ή είναι νεφροπαθείς ή ηπατοπαθείς ή καρδιοπαθείς, μεταμοσχευμένοι ή
  ε) πάσχουν από συγγενή αιμορραγική διάθεση (αιμορροφιλία) ή κυστική ίνωση ή ομόζυγο
  κληρονομική υπερχοληστερολαιμία, οι οποίοι, εξαιτίας των παθήσεων αυτών, έχουν καταστεί
  ανάπηροι, με συνολικό ποσοστό αναπηρίας από επτά τοις εκατό (67%) και άνω, είναι ανίκανοι για εργασία και έχουν βοήθειας.
 4. Στους Έλληνες αναπήρους:
  α) πολέμου αξιωματικούς και οπλίτες,
  β) αξιωματικούς και οπλίτες των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος,
  γ) υπαλλήλους της Τελωνειακής υπηρεσίας εντεταλμένους στη δίωξη λαθρεμπορίου, οι οποίοι κρίθηκαν ή κρίνονται ανίκανοι για ενεργό υπηρεσία, συνεπεία τραύματος ή νοσήματος εν υπηρεσία και οι οποίοι εξαιτίας αυτού λαμβάνουν σύνταξη,
  δ) πολίτες, οι οποίοι κατέστησαν ανάπηροι από 21/4/1967 έως 23/7/1974, συνεπεία της δράσης τους κατά του δικτατορικού καθεστώτος,
  ε) ανάπηροι πολέμου άμαχου πληθυσμού και ανάπηροι άμαχου πληθυσμού
  στ) Στελέχη και Αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που τεθεί σε κατάσταση Πολεμικής Διαθεσιμότητας ή Μόνιμης Διαθεσιμότητας

Δικαιολογητικά

Η διαπίστωση της φύσης και των ποσοστών της κατηγορίας Ι καθορίζεται με βάση τη γνωμάτευση των οικείων υγειονομικών επιτροπών του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηριών (ΚΕ.Π.Α.) του ΕΦΚΑ. Με την αριθ. Δ18Α 5038263/23-10-2013 (Β' 2710) Κοινή Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας καθορίζεται η αντιστοίχιση των παθήσεων, που ορίζονται στο άρθρο 16 του ν. 1798/1988 (Α' 166), όπως ισχύει, με τις παθήσεις και τα ποσοστά αναπηρίας που
καθορίζονται από το ΚΕ.Π.Α. ή την Α.Σ.Υ.Ε., καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τον τρόπο και το χρόνο εξέτασης των παραπάνω προσώπων. Η διαπίστωση της φύσης και των ποσοστών αναπηρίας για την κατηγορία II των δικαιούχων πραγματοποιείται από την Ανωτάτη του Στρατού Υγειονομική (Α.Σ.Υ.Ε.).

 

Ποιες κυρώσεις επιβάλλονται σε περίπτωση που το αυτοκίνητο οδηγείται από τους οριζόμενους οδηγούς χωρίς να επιβαίνει ο ανάπηρος;

Η οδήγηση του αυτοκινήτου χωρίς να επιβαίνει σε αυτό ο ανάπηρος συνιστά απλή τελωνειακή παράβαση, η οποία συνεπάγεται την επιβολή προστίμου 293 ?. Το παραπάνω πρόστιμο δεν επιβάλλεται, εφόσον η οδήγηση του αυτοκινήτου γίνεται μέσα στα όρια του νομού της μόνιμης κατοικίας του αναπήρου. Εφόσον το αυτοκίνητο οδηγείται εκτός των ορίων του νομού, πρέπει να αποδεικνύεται ότι υφίστανται

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις χορήγησης έγκρισης οδήγησης αναπηρικού αυτοκινήτου από άλλο πλην του δικαιούχου προσώπου;

 Το παραλαμβανόμενο αυτοκίνητο μπορεί, για καλύτερη εξυπηρέτηση του αναπήρου, να οδηγείται και από άλλα πρόσωπα (ένα ή δύο), με την υποχρέωση να επιβαίνει σε αυτό ο ανάπηρος, ύστερα από άδεια της αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής, η οποία χορηγείται κατόπιν αιτήσεως του, στην οποία θα δηλώνει τα πρόσωπα που επιθυμεί να οδηγούν το αυτοκίνητο και τα οποία δεν πρέπει να διαμένουν μακριά από την κατοικία του

Τι καλύπτει η ατέλεια και ποιος πρέπει να είναι ο κυλινδρισμός και ο τύπος του αυτοκινήτου που εισάγεται ατελώς από αναπήρους;

 H ατέλεια που παρέχεται καλύπτει το τέλος ταξινόμησης (Τ.Τ.). Ο τυχόν οφειλόμενος Φ.Π.Α. και ο εισαγωγικός δασμός (σε περίπτωση εισαγωγής του αυτοκινήτου από χώρα εκτός Ε.Ε.) καταβάλλονται κανονικά.
Το παραλαμβανόμενο αυτοκίνητο πρέπει να είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και να έχει κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 1.650 κ.εκ. Κατ' εξαίρεση, οι ανάπηροι που έχουν πλήρη παράλυση των κάτω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, μπορούν να παραλαμβάνουν επιβατικό αυτοκίνητο με κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 2.650 κ.εκ. και οι ανάπηροι που έχουν πλήρη παράλυση των κάτω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών, με ποσοστό αναπηρίας 100%, μπορούν να παραλαμβάνουν επιβατικό αυτοκίνητο με κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 3.650 κ.εκ.
Για τους δικαιούχους αναπήρους κυλινδρισμού κινητήρα μέχρι 1.650 κ.εκ. παρέχεται η δυνατότητα παραλαβής επιβατικού αυτοκινήτου μεγαλύτερου κυβισμού, με την καταβολή ποσοστού του αναλογούντος στο αυτοκίνητο αυτό τέλους ταξινόμησης (30% για τα πάνω από 1650 κ.εκ. και μέχρι 2000 κ.εκ. και 58% για τα πάνω από 2.000 κ.εκ.).