Ποια είναι τα δικαιούχα πρόσωπα για την χορήγηση της απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης

Ποια δικαιολογητικά προσκομίζουν οι ενδιαφερόμενοι στο Τελωνείο;

Ποια είναι η διαδικασία μεταβίβασης αυτοκινήτου πολυτέκνου που περιέρχεται στους κληρονόμους λόγω θανάτου αυτού;

Ποιοι μπορεί να οδηγήσουν το αυτοκίνητο;

Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούν τα είδη, για να μπορούν να παραδοθούν με απαλλαγές;

Ποια είναι τα δικαιούχα πρόσωπα για την χορήγηση της απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης

Δικαιούχα πρόσωπα της απαλλαγής από το Τ.Τ. είναι οι πολύτεκνοι γονείς και οι γονείς με τρία τέκνα, οι οποίοι είναι:
α) Έλληνες πολίτες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα,
β) ομογενείς αλλοδαπής υπηκοότητας που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα,
γ) πολίτες άλλων κρατών μελών της Ε.Ε. που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα,
δ) πολίτες άλλων κρατών που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα και είναι γονείς τέκνων ελληνικής υπηκοότητας.
Η απαλλαγή από το Τ.Τ. γονέων με τρία τέκνα παρέχεται για μία μόνο φορά και για ένα αυτοκίνητο ανά οικογένεια.
Η απαλλαγή από το Τ.Τ. πολύτεκνων γονέων παρέχεται για δεύτερη και τελευταία φορά, μετά την πάροδο πέντε (5) ετών από την ημερομηνία χρήσης του δικαιώματος αυτού, εφόσον από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης προκύπτει ότι οι ενδιαφερόμενοι πολύτεκνοι γονείς έχουν κατά τον τελωνισμό του αυτοκινήτου τουλάχιστον τέσσερα (4) ανήλικα τέκνα.
H απαλλαγή από το Τ.Τ. πολύτεκνων γονέων παρέχεται και στους γονείς, οι οποίοι πριν καταστούν πολύτεκνοι είχαν υπαχθεί στις διατάξεις περί απαλλαγής από το Τ.Τ. γονέων με τρία τέκνα. Για τη χορήγηση της ως άνω απαλλαγής ως προστατευόμενα τέκνα θεωρούνται:
α) τα παιδιά που φοιτούν σε αναγνωρισμένες σχολές και εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους και
β) τα ανάπηρα παιδιά με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, ηλικίας από τεσσάρων (4) ετών και άνω, άγαμα, διαζευγμένα ή σε κατάσταση χηρείας, εφόσον δεν εμπίπτουν στις άλλες κατηγορίες προσώπων που δικαιούνται να παραλάβουν επιβατικό αυτοκίνητο με απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης.

Ποια δικαιολογητικά προσκομίζουν οι ενδιαφερόμενοι στο Τελωνείο;

 Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίζουν στην αρμόδια Τελωνειακή αρχή, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Αίτηση ? δήλωση,
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου,
  • Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986,
  • Σε περίπτωση διαζυγίου, οριστική δικαστική απόφαση από την οποία θα προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των παιδιών που προέρχονται από τον προηγούμενο γάμο,
  • Στην περίπτωση διαζευγμένων γονέων με προστατευόμενα ενήλικα τέκνα, η αρμόδια Τελωνειακή Αρχή ζητά φορολογικά στοιχεία, από τα οποία πρέπει να προκύπτει ότι τα τέκνα βαρύνουν το φορολογούμενο και συνοικούν μαζί του, Στην περίπτωση προστατευόμενων παιδιών, αντίστοιχη βεβαίωση (από το εκπαιδευτικό ίδρυμα, την στρατιωτική υπηρεσία κ.α.).

Ποια είναι η διαδικασία μεταβίβασης αυτοκινήτου πολυτέκνου που περιέρχεται στους κληρονόμους λόγω θανάτου αυτού;

 Στην περίπτωση των επιβατικών αυτοκινήτων που έχουν παραληφθεί με τις διατάξεις περί ατέλειας των πολυτέκνων και τα οποία συνεπεία θανάτου αυτών περιέρχονται στους κληρονόμους των παραπάνω προσώπων, οι κληρονόμοι καταβάλλουν τόσα δέκατα του τέλους ταξινόμησης που αναλογεί ή αντίστοιχα της διαφοράς μεταξύ του Τ.Τ. που αναλογεί και του Τ.Τ. που έχει καταβληθεί, όσα είναι και τα εξάμηνα που υπολείπονται για τη συμπλήρωση του κατά περίπτωση ισχύοντος περιοριστικού διαστήματος. Το κλάσμα του εξαμήνου θεωρείται ολόκληρο εξάμηνο. Το Τ.Τ. υπολογίζεται με βάση τα φορολογικά στοιχεία και τους συντελεστές φορολογίας που ισχύουν για τα αυτοκίνητα αυτά κατά τον χρόνο της αποδέσμευσης.

Ποιοι μπορεί να οδηγήσουν το αυτοκίνητο;

Κατά το περιοριστικό διάστημα των τριών (3) ετών η οδήγηση του αυτοκινήτου επιτρέπεται μόνο στα μέλη της οικογένειας του δικαιούχου, στη σύζυγο και στα άγαμα τέκνα.

Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούν τα είδη, για να μπορούν να παραδοθούν με απαλλαγές;

 Προϋποθέσεις:
- Τα είδη οικοσκευής μπορεί να είναι και καινούρια, με τον όρο ότι αποκτήθηκαν από το δικαιούχο πρόσωπο στην χώρα από την οποία μετοικεί, πριν από την έκδοση του πιστοποιητικού μετοικεσίας και αναγράφονται αναλυτικά στο πιστοποιητικό μετοικεσίας.
- Για τα μέσα μεταφοράς (από ένα, όπως αναφέρονται παραπάνω), παρέχεται απαλλαγή όταν εισάγονται τα συγκεκριμένα μέσα μεταφοράς που είχε στην κυριότητά του το δικαιούχο πρόσωπο, τα χρησιμοποίησε στον τόπο της προηγούμενης κατοικίας του, επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες πριν από την έκδοση του πιστοποιητικού μετοικεσίας και αναγράφονται στο πιστοποιητικό μετοικεσίας.
- Η προϋπόθεση της εξάμηνης κυριότητας, η οποία απαραίτητα πρέπει να είναι πλήρης και αποκλειστική και η χρησιμοποίηση των συγκεκριμένων μέσων μεταφοράς πρέπει να αποδεικνύεται με στοιχεία.
- Η κυριότητα αποδεικνύεται από τον τίτλο κυριότητας και την άδεια κυκλοφορίας του μέσου μεταφοράς που ισχύει σε κάθε κράτος και καλύπτει την απαιτούμενη περίοδο των έξι (6) μηνών πριν από την μετοίκηση. Η χρησιμοποίηση του μέσου μεταφοράς επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες αποδεικνύεται από την άδεια οδήγησης του δικαιούχου.
Επισημαίνεται ότι η εξάμηνη κυριότητα, συνδυάζεται με την ταυτόχρονη χρησιμοποίηση και κυκλοφορία του μέσου μεταφοράς στον τόπο της προηγούμενης κατοικίας του δικαιούχου, όπου και πρέπει να βρίσκονται ταυτόχρονα ο δικαιούχος και το μέσο μεταφοράς.
Η άδεια οδήγησης μπορεί να υφίσταται και σε άλλο μέλος της οικογένειας (σύζυγοι και άγαμα παιδιά) αυτού, στον οποίο ανήκει ή τελωνίζεται το αυτοκίνητο, αρκεί να μετοικούν μαζί και να θεμελιώνουν δικαίωμα. Στην περίπτωση αυτή, παρέχεται πλήρης απαλλαγή από το αναλογούν τέλος ταξινόμησης στα μεταφορικά μέσα και, εφόσον, προέρχονται από χώρα εκτός Ε.Ε., από τον δασμό και από τον αναλογούντα Φ.Π.Α. Ειδικά, για το επιβατικό αυτοκίνητο ή αυτοκινούμενο τροχόσπιτο, η προϋπόθεση της 6μηνης κυριότητας και χρήσης, μπορεί να συντρέχει στο σύνολό της, είτε αθροιστικά, σε οποιοδήποτε από τα μέλη της οικογένειας (σύζυγοι και άγαμα παιδιά) που μετοικούν μαζί, αρκεί να θεμελιώνουν δικαίωμα, δηλαδή, τα μέλη της οικογένειας να έχουν συνήθη κατοικία στο εξωτερικό πάνω από δύο (2) συνεχόμενα χρόνια, σύμφωνα με τα αναφερόμενα παραπάνω για τα δικαιούχα πρόσωπα.
- Τα πρόσωπα που μετοικούν από χώρα της Ε.Ε. και εισάγουν τα συγκεκριμένα μέσα μεταφοράς πρέπει να έχουν πληρώσει κανονικά τους φόρους που ισχύουν για την κανονική κυκλοφορία τους στην χώρα αυτή και να μην τυχαίνουν απαλλαγής ή επιστροφής των φόρων, επειδή εξάγονται από την χώρα αυτή για να εισαχθούν στην Ελλάδα.
Εξαιρούνται, τα μέσα μεταφοράς που έχουν αποκτηθεί σε κράτος της Ε.Ε.: στα πλαίσια των διπλωματικών - - και προξενικών σχέσεων,
- στα πλαίσια αναγνωρισμένων διεθνών Οργανισμών,
- στα πλαίσια των απαλλαγών του Βορείου Ατλαντικού Συμφώνου,
- στα πλαίσια κληρονομικής διαδοχής.
Ειδική εξαίρεση του αυτοκινήτου από την 6μηνη κυριότητα και χρήση και την προθεσμία εισαγωγής (παρ. 4 του άρθρου 5 της αριθ. Δ. 245/ 11/1.3.1988 - Β -195 Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών):
Όταν το δικαιούχο πρόσωπο μετοικεί από τις Ηπείρους Αμερική, Αφρική ή Αυστραλία, καθώς και από τα Κράτη του Ιράκ, της Ιορδανίας, του Κουβέιτ, της Σαουδικής Αραβίας, του Μπαχρέιν, του Κατάρ και των Ενωμένων Αραβικών Εμιράτων και ανεξάρτητα αν είχε στην κυριότητα και χρήση του αυτοκίνητο στον τόπο της προηγούμενης κατοικίας του, μπορεί να αποκτήσει επιβατικό αυτοκίνητο ή αυτοκινούμενο τροχόσπιτο από οποιαδήποτε χώρα εκτός Ελλάδος ή από τα αυτοκίνητα που παράγονται στην Ελλάδα, ακόμα και μετά από την έκδοση του πιστοποιητικού μετοικεσίας, με τον όρο ότι ο τελωνισμός θα γίνει μέσα σε δώδεκα (12) μήνες από την έκδοση του πιστοποιητικού μετοικεσίας και με την προϋπόθεση ότι ο δικαιούχος έχει άδεια οδήγησης αυτοκινήτου (ελληνική ή αλλοδαπή) που ισχύει κατά την έκδοση του πιστοποιητικού μετοικεσίας και θα καταβάλλει στην Ελλάδα το Φ.Π.Α. Στην περίπτωση αυτή, όταν το αυτοκίνητο έχει αποκτηθεί σε άλλη χώρα της Ε.Ε. δεν είναι απαραίτητο να έχει καταβληθεί ο Φ.Π.Α. και άλλοι φόροι στη χώρα της Ε.Ε. στην οποία αποκτήθηκε, γιατί θα καταβληθεί στην Ελλάδα ο Φ.Π.Α. οπωσδήποτε. Απαλλαγή από το 80% του αντιστοιχούντος στο όχημα τέλους ταξινόμησης:
- Για την παροχή της απαλλαγής (80%), το επιβατικό αυτοκίνητο απαιτείται να είναι εντελώς καινούργιας, νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας (με καταλύτη) και μέχρι 2.000 κ.ε..
- Στην περίπτωση αυτή, εφόσον το επιβατικό αυτοκίνητο Ι.Χ. που εισάγεται είναι πάνω από 2000 κυβικά εκατοστά (ή πάνω από 2000 κ.ε. για αυτοκινούμενο τροχόσπιτο), καταβάλλεται ο Φ.Π.Α. και το 50% του προβλεπόμενου τέλους ταξινόμησης.