Τι είναι εκτελωνιστής;

Εκτελωνιστής είναι το φυσικό πρόσωπο, το οποίο έχει πτυχίο και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και αναλαμβάνει την κατ΄ επάγγελμα διενέργεια εκτελωνιστικών εργασιών για λογαριασμό και ως αντιπρόσωπος του δικαιούχου του εμπορεύματος.

 

 

Από πού χορηγούνται το πτυχίο και η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος εκτελωνιστή;

Χορηγούνται από την Επιτροπή του άρθρου 18 του Ν.718/77 , η οποία εδρεύει σε κάθε Τελωνειακή Περιφέρεια , μετά από διενέργεια διαγωνισμών. Την απόφαση για διενέργεια γραπτών διαγωνισμών - εξετάσεων την εκδίδει ο Υπουργός Οικονομίας & Οικονομικών, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις υφιστάμενες κενές θέσεις.

 

Τι είναι εκτελωνιστικές εργασίες;

Εκτελωνιστικές εργασίες είναι οι απαιτούμενες πάσης φύσεως διατυπώσεις ενώπιον των Τελωνειακών Αρχών για τη διακίνηση των αλλοδαπών και εγχώριων εμπορευμάτων. Στις εκτελωνιστικές εργασίες συμπεριλαμβάνονται και οι διαδικασίες για τη διακίνηση των υποκειμένων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και τέλους ταξινόμησης των κοινοτικών εμπορευμάτων, ως επίσης και οι διαδικασίες για την καταβολή του Ε.Φ.Κ. και του τέλους ταξινόμησης.

 

 

Μπορεί οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο πρόσωπο να αναλάβει για λογαριασμό μου τη διεκπεραίωση των εκτελωνιστικών εργασιών;

Τη διενέργεια των εκτελωνιστικών εργασιών μπορεί να την αναλάβουν αποκλειστικά μόνο ο κύριος (δικαιούχος) του εμπορεύματος για φυσικά πρόσωπα ή νόμιμος εκπρόσωπος , προκειμένου για νομικά πρόσωπα, παριστάμενος αυτοπροσώπως ενώπιον των Τελωνειακών αρχών ή αντιπρόσωπος του, ο οποίος θα είναι εξουσιοδοτημένος εκτελωνιστής. Οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο δε νομιμοποιείται να εκτελέσει εκτελωνιστικές εργασίες και δε γίνεται δεκτός από τις τελωνειακές αρχές.
 

 

Υπάρχουν κάποιες εκτελωνιστικές εργασίες που μπορεί να ανατεθεί η εκτέλεσή τους σε υπάλληλο του δικαιούχου του εμπορεύματος;

Ναι, μόνο όταν πρόκειται για μεταφορά και εξαγωγή εγχώριων προϊόντων, ως επίσης και για εφοδιασμό πλοίων και αεροσκαφών, τις εκτελωνιστικές εργασίες επιτρέπεται να τις εκτελεί και εξουσιοδοτημένος υπάλληλος του δικαιούχου, εφόσον αυτός είναι ικανός για κάθε δικαιοπραξία και κατέχει απολυτήριο λυκείου ή εξατάξιου γυμνασίου ή ισότιμης σχολής, με άδεια της αρμόδιας επιτροπής του άρθρου 18 του Ν.718/77, η οποία χορηγεί το Ειδικό Δελτίο Εξουσιοδοτήσεως , πενταετούς ισχύος. Η ανωτέρω δυνατότητα δεν παρέχεται όταν πρόκειται για εξαγωγή επιδοτούμενων ή υποκειμένων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης ή σε τέλος ταξινόμησης προϊόντων ή για αποστολή των ειδών αυτών σε άλλο κράτος μέλος.

 

Μπορώ να εξουσιοδοτήσω εκτελωνιστή για τη διεκπεραίωση εκτελωνιστικών εργασιών σχετικά με τις αποσκευές που μεταφέρω ως επιβάτης;

Η μεσολάβηση εκτελωνιστή για εκτελωνισμό αποσκευών επιβατών απαγορεύεται και πρέπει να παρίσταται ο ίδιος ο επιβάτης.
 

 

Μπορώ να εξουσιοδοτήσω εκτελωνιστή για εκτελωνισμό οικοσκευής και γενικά ειδών για προσωπική χρήση;

Επιτρέπεται η εξουσιοδότηση εκτελωνιστή για εκτελωνισμό οικοσκευής, όχι όμως για μεμονωμένα προσωπικά είδη.