Ετήσια τέλη κυκλοφορίας των αυτοκινήτων οχημάτων ιδιωτικής χρήσης

 


Πληροφορίες για το πώς υπολογίζονται τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας των αυτοκινήτων οχημάτων ιδιωτικής χρήσης
 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ


α) Επιβατικά αυτοκίνητα που έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά σε κράτος-μέλος της Ε.Ε./ΕΟΧ έως την 31.10.2010 και δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες ανεξαρτήτως της ημερομηνίας πρώτης ταξινόμησής τους στο κράτος- μέλος της Ε.Ε./ ΟΧ, με βάση τον κυλινδρισμό του κινητήρα αυτών, ως εξής:

 

 

 

 

 

β) Επιβατικά αυτοκίνητα ταξινομούμενα για πρώτη φορά σε κράτος ? μέλος της Ε.Ε./ΕΟΧ από την 1.11.2010 και μετά, αποκλειστικά με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (γραμμάρια CO2 ανά χιλιόμετρο). Ο τρόπος αυτός υπολογισμού ισχύει για όλα τα προαναφερόμενα αυτοκίνητα, άσχετα από την τεχνολογία που αυτά ενσωματώνουν (βενζινοκίνητα, υβριδικά, πετρελαιοκίνητα, κ.λ.π.).
 

Ειδικότερα:

i) Τα ταξινομούμενα από 1.11.2010 - 31.12.2020 για πρώτη φορά σε κράτος-μέλος της Ε.Ε/ΕΟΧ, καταβάλλουν τέλη κυκλοφορίας βάσει εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, υπολογιζομένων σύμφωνα με τη μέθοδο του Νέου Ευρωπαϊκού Κύκλου Οδήγησης (New European Driving Cycle - nedc) όπως αναγράφονται στην άδεια του οχήματος και μόνον εφόσον οι τιμές αυτές συμφωνούν με αυτές που αναγράφονται στο Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης ή άλλο δικαιολογητικό που προσκομίζεται στο τελωνείο για τις ανάγκες υπολογισμού τελών ταξινόμησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 121 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001). Σε περίπτωση που οι τιμές δεν συμφωνούν, λαμβάνονται υπόψη οι τιμές ρύπων που αναγράφονται στο Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης ή το έτερο δικαιολογητικό που προσκομίσθηκε στο τελωνείο κατά τα ανωτέρω.
 

Η καταβολή των τελών κυκλοφορίας γίνεται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα I:

ii) Τα ταξινομούμενα από 1.1.2021 για πρώτη φορά σε κράτος-μέλος της Ε.Ε./ΕΟΧ, καταβάλλουν τέλη κυκλοφορίας σύμφωνα με τους εκπεμπόμενους ρύπους διοξειδίου του άνθρακα (γραμμάρια CO2 ανά χιλιόμετρο), βάσει της Παγκοσμίως Εναρμονισμένης Διαδικασίας Δοκιμής Ελαφρών Οχημάτων (Worldwide Light Test Procedure- wltp), όπως αυτοί αναγράφονται στην άδεια κυκλοφορίας και μόνον εφόσον οι τιμές αυτές συμφωνούν με αυτές που αναγράφονται στο Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης ή άλλο δικαιολογητικό που προσκομίζεται στο τελωνείο για τις ανάγκες υπολογισμού τελών ταξινόμησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 121 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001). Σε περίπτωση που οι τιμές δεν συμφωνούν, λαμβάνονται υπόψη οι τιμές ρύπων που αναγράφονται στο Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης ή το έτερο δικαιολογητικό που προσκομίσθηκε στο τελωνείο κατά τα ανωτέρω.

Στην περίπτωση αυτή, η καταβολή των τελών κυκλοφορίας γίνεται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Για τα Ε.Ι.Χ. ρυμουλκούμενα, ημιρυμουλκούμενα (τροχόσπιτα): 140 ευρώ.

Για τα αυτοκινούμενα τροχόσπιτα, τα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται όπως για τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης.
 

Ειδικά, για τα τύπου JEEP φορτηγά Ι.Χ. αυτοκίνητα διευκρινίζονται τα εξής:

Για τον υπολογισμό των ετήσιων τελών κυκλοφορίας των αυτοκινήτων οχημάτων της κατηγορίας αυτής, τα οχήματα αυτά εμπίπτουν στην έννοια των διατάξεων της περίπτωσης Α της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν.2948/2001, όπως αυτές ισχύουν, ως επιβατικά αυτοκίνητα οχήματα ιδιωτικής χρήσης.

Απαιτήσεις διαμονής για την ταξινόμηση οχήματος από άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε.

Πληροφορίες για τις απαιτήσεις διαμονής για την ταξινόμηση οχήματος από άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε.
 

Πρόσωπα (αλλοδαποί ή Έλληνες) που είναι εγκατεστημένα στην Ελλάδα, δηλαδή έχουν εδώ τη συνήθη κατοικία τους και μεταφέρουν στη χώρα μας όχημα, ταξινομημένο ή μη σε άλλο κράτος, δεν έχουν δικαίωμα να το κυκλοφορούν στο εσωτερικό της χώρας, πριν από την καταβολή των οφειλόμενων δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων και την έκδοση πιστοποιητικού, για την ταξινόμηση του οχήματος και τη χορήγηση ελληνικών πινακίδων.


Ταξινόμηση καινούριου ή μεταχειρισμένου οχήματος
 

Πληροφορίες για τις διαδικασίες που σχετίζονται με την ταξινόμηση καινούριου ή μεταχειρισμένου οχήματος Διαδικασία μεταφοράς ή αποστολής (καινούργιων ή μεταχειρισμένων) οχημάτων στη χώρα προερχόμενων από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Κοινοτικά Οχήματα) για ταξινόμηση ? Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
 

Α. Υποβολή Δήλωσης Άφιξης Οχήματος (Δ.Α.Ο.)

Υποβάλλεται Δήλωση Άφιξης Οχήματος (Δ.Α.Ο.) για τα επιβατικά και φορτηγά αυτοκίνητα, καθώς και τις μοτοσυκλέτες αμέσως στην πλησιέστερη Τελωνειακή Αρχή. Τα οχήματα που μεταφέρονται έμφορτα ή αυτοδύναμα στο εσωτερικό της χώρας δηλώνονται αμέσως από το πρόσωπο που πραγματοποίησε την είσοδο αυτή ή τον ιδιοκτήτη των οχημάτων ή τον παραλήπτη ή τον νόμιμο αντιπρόσωπό τους.
 

Στη Δ.Α.Ο. συμπληρώνονται τα στοιχεία του υπόχρεου προσώπου για την υποβολή της Δήλωσης, τα στοιχεία του οχήματος, τα στοιχεία του παραλήπτη, το τελωνείο προορισμού, καθώς και η ημερομηνία άφιξης του οχήματος
 

Β. Υποβολή Ειδικής Δήλωσης

Κοινοτικά Οχήματα

Ο ιδιοκτήτης του οχήματος υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια τελωνειακή αρχή, το αργότερο μέχρι την 15η μέρα του επόμενου μήνα από αυτόν της άφιξης του οχήματος, Ειδική Δήλωση για τη βεβαίωση και καταβολή των αναλογουσώνφορολογικών επιβαρύνσεων, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Γ. Βεβαίωση και καταβολή φορολογικών επιβαρύνσεων


Οι φορολογικές επιβαρύνσεις που οφείλονται ανά κατηγορία οχήματος, ανάλογα με την προέλευσή του είναι οι εξής:

Οχήματα προερχόμενα από κράτη - μέλη της Ε.Ε.|

Καινούργια

 • Τέλος Ταξινόμησης
 • ΦΠΑ


Μεταχειρισμένα

 • Τέλος ταξινόμησης

Δ. Έκδοση Πιστοποιητικού Ταξινόμησης

Μετά την καταβολή των φορολογικών επιβαρύνσεων, εκδίδεται πιστοποιητικό ταξινόμησης που χρησιμοποιείται στις Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας για την ταξινόμηση του οχήματος και τη χορήγηση πινακίδων.
 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 • Ενδεικτικά, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά περίπτωση, που πρέπει να προσκομιστούν κατά τον τελωνισμό, τόσο για την επιλογή του συντελεστή τέλους ταξινόμησης, όσο και για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας, είναι τα εξής:
 • Τιμολόγιο
 • Δήλωση εξοπλισμού και αξίας (Δ.Ε.Α.)
 • Δήλωση Εξοπλισμού (Δ.Ε.)
 • Αντίγραφα του πιστοποιητικού συμμόρφωσης, της έγκρισης τύπου ή του δελτίου κοινοποίησης έγκρισης τύπου, ή των πιστοποιητικών, ή βεβαιώσεων διαπίστωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και του προτύπου εκπομπών ρύπων, κατά περίπτωση,
 • Βεβαίωση, είτε του εργοστασίου κατασκευής, είτε από επίσημη αντιπροσωπεία του εξωτερικού ή εσωτερικού από την οποία θα προκύπτουν ανά κωδικό και περιγραφή, τα είδη του προαιρετικού (EXTRA) εξοπλισμού του οχήματος, με διακριτό τρόπο και σχετική αναφορά στον αριθμό πλαισίου και την έκδοση αυτού.
 • Δήλωση Άφιξης Οχήματος
 • και προκειμένου για μεταχειρισμένα επιβατικά οχήματα συνυποβάλλονται:
 • Φωτοαντίγραφα εκ του πρωτοτύπου των αλλοδαπών εγγράφων ταξινόμησης
 • Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του υπόχρεου για την υποβολή του παραστατικού προσώπου, σχετικά με τον αριθμό των διανυθέντων χιλιομέτρων, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής,
 • καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που θα κριθεί απαραίτητο για τον προσδιορισμό του τέλους ταξινόμησης από την αρμόδια τελωνειακή αρχή, ανάλογα με την αντιμετωπιζόμενη κάθε φορά περίπτωση (το είδος του οχήματος, τον τρόπο μεταφοράς κ.λπ).

Επαναταξινόμηση οχήματος που είχε ήδη ταξινομηθεί σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε.

Πληροφορίες για διαδικασίες και έγγραφα που απαιτούνται για την επαναταξινόμηση οχήματος που είχαν ήδη ταξινομηθεί σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε.

Επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, τα οποία είχαν ταξινομηθεί και κυκλοφορήσει στη χώρα, εφόσον μεταφέρονται ή αποστέλλονται σε άλλο κράτος ? μέλος της Ε.Ε. ή εξάγονται σε τρίτη χώρα και επαναφέρονται στην ημεδαπή μέσα σε διάστημα οκτώ (8) ετών από τη διαγραφή τους από τα μητρώα αυτοκινήτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με σκοπό να επαναταξινομηθούν και να τεθούν εκ νέου σε κυκλοφορία, απαλλάσσονται από το τέλος ταξινόμησης.
 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Πρωτότυπη άδεια κυκλοφορίας του εν λόγω οχήματος στην ξένη χώρα.
Βεβαίωση, η οποία εκδίδεται από την αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας και από την οποία προκύπτει:
- η ημερομηνία ταξινόμησης και κυκλοφορίας στην Ελλάδα, καθώς και ο αριθμός κυκλοφορίας του και η ημερομηνία διαγραφής αυτού από τα μητρώα αυτοκινήτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών,

- ο τύπος του κινητήρα, ο τύπος του καυσίμου, ο αριθμός πλαισίου και ο κυλινδρισμός του κινητήρα,

- το εργοστάσιο /η μάρκα και ο τύπος του οχήματος,

- τα στοιχεία κατόχου του οχήματος.

Αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος στην Ελλάδα ή του πιστοποιητικού ταξινόμησης αυτού.
Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου με την οποία θα δηλώνει τα στοιχεία ταυτότητας του αυτοκινήτου και τον αριθμό κυκλοφορίας του στην χώρα μας και στο εξωτερικό και ότι το παραλαμβανόμενο με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 121 του ν. 2960/2001, όπως ισχύει, όχημα, είναι το ίδιο αυτοκίνητο με εκείνο που είχε προηγούμενα ταξινομηθεί και κυκλοφορήσει στην ημεδαπή.

Τελωνειακές διατυπώσεις κατά την επιστροφή ή επανεισαγωγή των οχημάτων στην ημεδαπή

1. Κατάθεση Δήλωσης Άφιξης Οχήματος (Δ.Α.Ο.) στην αρμόδια τελωνειακή αρχή για τα κοινοτικά επιβατικά αυτοκίνητα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 2960/2001, όπως ισχύει.

2. Κατάθεση της προβλεπόμενης από το άρθρο 130 του ν. 2960/2001 όπως ισχύει, Ειδικής Δήλωσης (Δ.Ε.Φ.Κ.) για τα οχήματα που προέρχονται από τα λοιπά ? κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά των επισυναπτόμενων σ? αυτή αναφερομένων στο παραπάνω άρθρο, δικαιολογητικών εγγράφων.

3. Επαλήθευση κατά τον τελωνισμό με σχετική πράξη επί του τελωνειακού παραστατικού (Δ.Ε.Φ.Κ.) ότι πρόκειται για το ίδιο αυτοκίνητο που είχε ταξινομηθεί και κυκλοφορήσει στη χώρα μας.