ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ


ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Πρόσωπα (αλλοδαποί ή Έλληνες) που είναι εγκατεστημένα στην Ελλάδα, δηλαδή έχουν εδώ τη συνήθη κατοικία τους και μεταφέρουν στη χώρα μας όχημα, ταξινομημένο ή μη σε άλλο κράτος, δεν έχουν δικαίωμα να το κυκλοφορούν στο εσωτερικό της χώρας, πριν από την καταβολή των οφειλόμενων δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων και την έκδοση πιστοποιητικού, για την ταξινόμηση του οχήματος και τη χορήγηση ελληνικών πινακίδων.

Η διαδικασία που ακολουθείται και ο αναλυτικός τρόπος προσδιορισμού των οφειλόμενων επιβαρύνσεων περιγράφεται παρακάτω.

Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Νόμος 2960/2001 (Φ.Ε.Κ. 265 /Α/22-11-01), άρθρα 120, 128, 129, 130, 136, 137, 140, όπως ισχύουν


1. ΥΠΟΒΟΛΗ Δ.Α.Ο.

Οχήματα προερχόμενα από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Κοινοτικά Οχήματα) Υποβάλλεται Δ.Α.Ο. αμέσως στην πλησιέστερη Τελωνειακή Αρχή. Τα οχήματα που μεταφέρονται έμφορτα ή αυτοδύναμα στο εσωτερικό της χώρας δηλώνονται αμέσως από το πρόσωπο που πραγματοποίησε την είσοδο αυτή ή τον ιδιοκτήτη των οχημάτων ή τον παραλήπτη ή τον νόμιμο αντιπρόσωπό τους.

Στη Δ.Α.Ο. συμπληρώνονται τα στοιχεία του υπόχρεου προσώπου για την υποβολή της Δήλωσης, τα στοιχεία του οχήματος, τα στοιχεία του παραλήπτη, το τελωνείο προορισμού, καθώς και η ημερομηνία άφιξης του οχήματος.

2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ / ΔΙΑΣΑΦΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Κοινοτικά Οχήματα
Ο ιδιοκτήτης του οχήματος υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια τελωνειακή αρχή, το αργότερο μέχρι την 15η μέρα του επόμενου μήνα από αυτόν της άφιξης του οχήματος, Ειδική Δήλωση για τη βεβαίωση και καταβολή των αναλογουσών φορολογικών επιβαρύνσεων, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Οχήματα προερχόμενα από τρίτες προς την Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες.
Για οχήματα που προέρχονται από τρίτες χώρες τηρούνται διατυπώσεις εισαγωγής και καταβάλλονται οι οφειλόμενες δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις. Το τέλος ταξινόμησης, μπορεί να καταβληθεί, είτε ταυτόχρονα με την καταβολή των λοιπών δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων εισαγωγής με την κατάθεση της Διασάφησης Εισαγωγής για ανάλωση, είτε το αργότερο μέχρι την 15η μέρα από την ημερομηνία της ανάλωσης με την υποβολή Ειδικής Δήλωσης.

 

Σημείωση: Στην περίπτωση, κατά την οποία ο τελωνισμός δεν πραγματοποιείται στο Τελωνείο εισόδου, αλλά σε άλλο Τελωνείο στο εσωτερικό της χώρας, τότε ο ιδιοκτήτης του οχήματος, κατά την άφιξή του στο πρώτο ελληνικό Τελωνείο, οφείλει να ακολουθήσει την κατά την τελωνειακή νομοθεσία προβλεπόμενη διαδικασία διαμετακόμισης με ταυτόχρονη καταβολή ανάλογης εγγύησης, ώστε να εξασφαλισθεί η τελωνειακή επιτήρηση μέχρι το Τελωνείο Προορισμού. Σημειώνεται ότι δεν παρέχεται δυνατότητα τελωνισμού στα Τελωνεία Εισόδου που βρίσκονται στα χερσαία σύνορα.

 

3. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ
Οι δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις που οφείλονται ανά κατηγορία οχήματος, ανάλογα με την προέλευσή του είναι οι εξής:

Οχήματα προερχόμενα από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Καινούργια

 • Τέλος Ταξινόμησης
 • Φ.Π.Α.
   

Μεταχειρισμένα

 • Τέλος ταξινόμησης


 

Οχήματα προερχόμενα από τρίτες προς την Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες

 • Εισαγωγικός δασμός
 • Φ.Π.Α.
 • Τέλος ταξινόμησης
   

4. ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ

Μετά την καταβολή των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων, εκδίδεται πιστοποιητικό ταξινόμησης που χρησιμοποιείται στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων για την ταξινόμηση του οχήματος και τη χορήγηση πινακίδων.


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 • Η μη τήρηση των παραπάνω υποχρεώσεων συνεπάγεται την επιβολή των ποινών και κυρώσεων που προβλέπονται από το άρθρο 137 του Ν.2960/01.
 • Η μετακίνηση του αυτοκινήτου από τον πρώτο τόπο προορισμού σε άλλο τόπο δεν επιτρέπεται, χωρίς την έγκριση της τελωνειακής αρχής.
 • Τα κοινοτικά οχήματα δύνανται να παραμένουν προσωρινά στο εσωτερικό της χώρας χωρίς να απαιτείται η καταβολή του τέλους ταξινόμησης. Για τη χορήγηση της προσωρινής αυτής αναστολής καταβολής του τέλουςταξινόμησης και των λοιπών φορολογικών επιβαρύνσεων εφαρμόζονται ανάλογα οι όροι και οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του ειδικού καθεστώτος της προσωρινής εισαγωγής
 • Απαλλαγές και διευκολύνσεις προβλέπονται για ειδικές κατηγορίες (μετοικούντες, ανάπηρους κ.α.).ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ
Νόμος 2960/2001 (Φ.Ε.Κ. 265 /Α/22-11-01), άρθρα 121, 126, 127
Νόμος 3156/2003 (Φ.Ε.Κ.157 /Α/25-6-03), άρθρο 27
Νόμος 3190/2003 (Φ.Ε.Κ. 249 /Α/ 30-10-03), άρθρο 21
Νόμος 3583/2007 (Φ.Ε.Κ. 142 /Α/28-6-07), άρθρο 1
Νόμος 3634/2008 (Φ.Ε.Κ. 9 /Α/29-1-07), άρθρο 29
Νόμος 3899/2010 (Φ.Ε.Κ.212/Α/17-12-2010), άρθρο 8
Νόμος 3943/2011 (Φ.Ε.Κ.66/Α/31-03-2011), άρθρο 30
Νόμος 4211/2013 (Φ.Ε.Κ. 256/Α/28-11-2013), άρθρο 5o
Νόμος 4389/2016 (Φ.Ε.Κ. 94/Α/27-5-2016), άρθρο 59
Νόμος 4410/2016 (Φ.Ε.Κ. 141 /Α/3-8-2016), άρθρο 60

Το τέλος ταξινόμησης για επιβατικά οχήματα της δασμολογικής κλάσης 87.03 προσδιορίζεται με τον ακόλουθο τρόπο:

 

 <

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ
Oι συντελεστές τέλους ταξινόμησης, οι οποίοι καθορίζονται ανάλογα με τη φορολογητέα αξία των αυτοκινήτων, διαφοροποιούνται περαιτέρω, σύμφωνα με την εκπεμπόμενη μάζα διοξειδίου του άνθρακα (CO2) και τις προδιαγραφές του προτύπου εκπομπών ρύπων (Euro), ως προς την ταξινόμηση, που αυτά πληρούν εκ κατασκευής.
Οι συντελεστές αυτοί αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

 

 

ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΑΞΙΑ
Η φορολογητέα αξία για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης των επιβατικών αυτοκινήτων διαμορφώνεται με βάση τη λιανική τιμή πώλησης προ φόρων, κατά τύπο, παραλλαγή και έκδοση, όπως αυτή προκύπτει από τους υποβαλλόμενους τιμοκαταλόγους στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή από τους επίσημους αντιπροσώπους/διανομείς αυτοκινήτων, συμπεριλαμβανομένης και της αξίας του προαιρετικού (EXTRA) αυτού εξοπλισμού.
Για μεταχειρισμένα επιβατικά αυτοκίνητα, λαμβάνεται υπόψη η κατά τα παραπάνω τιμή λιανικής πώλησης προ φόρων όμοιου κατά μάρκα, τύπο, παραλλαγή και έκδοση καινούργιου επιβατικού αυτοκινήτου με τον ίδιο εξοπλισμό, κατά το χρόνο κυκλοφορίας του στη διεθνή αγορά, αφού αυτή μειωθεί κατά το ποσοστό απομείωσης που ορίζεται ανάλογα με την ηλικία του και την κατηγορία αμαξώματος. Τα ποσοστά απομείωσης των μεταχειρισμένων επιβατικών αυτοκινήτων, ανάλογα με την κατηγορία αμαξώματος και την ηλικία, ανά εξάμηνο και έτος, καθορίζονται ως εξής:Τα ποσοστά απομείωσης των ενδιάμεσων μηνών, καθορίζονται στην αριθ. πρωτ.:ΔΕΦΚΦ 1000895 ΕΞ 2018/3-1- 2018 (ΑΔΑ: 75ZB46ΜΠ3Ζ-9ΧΘ) με την οποία κοινοποίηθηκε η αρ. πρωτ. ΔΕΦΚΦΔ 1192035 ΕΞ 2017/22-12-2017 Α.Y.O. «Καθορισμός ποσοστών απομείωσης ανάλογα με την ηλικία και την κατηγορία αμαξώματος των μεταχειρισμένων επιβατικών αυτοκινήτων» (ΦΕΚ 4618/Β΄).

Η φορολογητέα αξία, μετά την ως άνω απομείωση, μειώνεται περαιτέρω ποσοστιαία με χρήση συντελεστή 0,10 για κάθε 500 επιπλέον χιλιόμετρα που έχουν διανυθεί από τον ετήσιο μέσο όρο. Η απομείωση βάσει διανυθέντων χιλιομέτρων δεν πρέπει να ξεπερνά το 10% της αξίας που προσδιορίζεται μετά την ως άνω απομείωση.

Ο ετήσιος μέσος όρος διανυθέντων χιλιομέτρων, ορίζεται στις δεκαπέντε χιλιάδες (15.000). Η συνολική απομείωση, περιλαμβανόμενης και της απομείωσης λόγω διανυθέντων χιλιομέτρων πέραν του μέσου όρου, δεν δύναται να υπερβαίνει το 95%.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

1) Παραδείγματα υπολογισμού μείωσης της φορολογητέας αξίας λόγω διανυθέντων χιλιομέτρων.
Έστω μεταχειρισμένο επιβατικό αυτοκίνητο διετίας με 36.000 διανυθέντα χιλιόμετρα.
Μέσος όρος διανυθέντων χιλιομέτρων για τη διετία: 15.000*2= 30.000.
Επιπλέον διανυθέντα χιλιόμετρα: 36.000-30.000 = 6.000.
Επομένως, η φορολογητέα αξία θα μειωθεί περαιτέρω κατά 6.000/500*0,10 = 1,2%.
Έστω μεταχειρισμένο επιβατικό αυτοκίνητο 18 μηνών με 36.000 διανυθέντα χιλιόμετρα.
Μέσος όρος διανυθέντων χιλιομέτρων για τους 18 μήνες: (18*15.000)/12= 22.500.
Επιπλέον διανυθέντα χιλιόμετρα: 36.000-22.500 = 13.500.
Επομένως, η φορολογητέα αξία θα μειωθεί περαιτέρω κατά 13.500/500*0,10 = 2,7%.

2) Παραδείγματα υπολογισμού τέλους ταξινόμησης 
Έστω, καινούργιο επιβατικό αυτοκίνητο, με τιμή λιανικής πώλησης προ φόρων 15.000 ευρώ, Euro 6 (6b1/6c-1) - χαρακτήρας W (1001) και εκπομπές CO2 99 γρ/χλμ προερχόμενο από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Έστω, μεταχειρισμένο επιβατικό αυτοκίνητο σεντάν, με τιμή λιανικής πώλησης προ φόρων 13.500 ευρώ, EURO 5 - χαρακτήρας Α (1003) και εκπομπές CO2 188 γρ/χλμ με ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας 23/8/2010 και θέσης σε ανάλωση 04/08/2018, διανυθέντα χιλιόμετρα 140.000, προερχόμενο από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΔΑΣΜΟΣ

Για τα επιβατικά αυτοκίνητα που εισάγονται από τρίτες προς την Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες, επιβάλλεται εισαγωγικός δασμός 10% επί της δασμολογητέας αξίας. Για όσες χώρες όμως, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα έχει συνάψει προτιμησιακές συμφωνίες ο δασμός αυτός μπορεί να είναι μειωμένος ή μηδενικός.

Γ. ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (Φ.Π.Α.) 

Mεταφορικά μέσα
Για σκοπούς ΦΠΑ, «μεταφορικά μέσα» θεωρούνται τα χερσαία οχήματα με κινητήρα κυβισμού άνω των 48 κυβικών εκατοστών ή ισχύος άνω των 7,2KW, τα οποία προορίζονται για μεταφορά προσώπων ή εμπορευμάτων.
α) Για τα εισαγόμενα από τρίτες χώρες
Τα εισαγόμενα από τρίτες χώρες επιβατικά οχήματα επιβαρύνονται με ΦΠΑ, ο συντελεστής του οποίου είναι 24% επί της φορολογητέας αξίας. Βάση υπολογισμού του ΦΠΑ (φορολογητέα αξία) αποτελεί η δασμολογητέα αξία προσαυξημένη με το ποσό των δασμών, φόρων, τελών, εισφορών και δικαιωμάτων που οφείλονται εκτός του εσωτερικού της χώρας, και όσων εισπράττονται κατά την εισαγωγή υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων (εκτός από το τέλος ταξινόμησης και τον ΦΠΑ) καθώς επίσης των παρεπομένων της εισαγωγής εξόδων, όπως τα έξοδα προμήθειας, μεσιτείας, τόκων, συσκευασίας, φόρτωσης, εκφόρτωσης, ασφάλισης και μεταφοράς μέχρι του πρώτου τόπου του προορισμού τους στο εσωτερικό της χώρας, εφόσον και κατά το μέρος που δεν έχουν συμπεριληφθεί στη δασμολογητέα αξία (άρ. 20 ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα ΦΠΑ»).
β) Για τα προερχόμενα από άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε.

Όταν τα αυτοκίνητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΦΠΑ, είναι καινούργια δηλ. κατά την παράδοση τους (πώληση): α. έχουν διανύσει λιγότερα από 6.000 χιλιόμετρα ή β. δεν έχουν παρέλθει έξι (6) μήνες από τη θέση τους σε πρώτη κυκλοφορία, επιβαρύνονται στην Ελλάδα με ΦΠΑ, ο συντελεστής του οποίου είναι 24%. Βάση υπολογισμού του ΦΠΑ (φορολογητέα αξία) αποτελεί η αξία αγοράς, η οποία προκύπτει από το τιμολόγιο αγοράς, προσαυξημένη με οποιαδήποτε παροχή ή λοιπά έξοδα που συνδέονται άμεσα με την αγορά αυτή και με τα οποία επιβαρύνει ο προμηθευτής των αγαθών τον αγοραστή καθώς και κάθε είδους φόρους που εισπράττονται υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων (εκτός από το τέλος ταξινόμησης και τον ΦΠΑ). Σε περίπτωση που για τα καινούργια αυτοκίνητα ο ΦΠΑ έχει καταβληθεί από τον αγοραστή και στο κράτος μέλος αγοράς, χορηγείται σε αυτόν, κατόπιν αιτήσεώς του, από το ελληνικό Τελωνείο, στο οποίο καταβάλλει το ΦΠΑ, βεβαίωση για την καταβολή αυτή προκειμένου να διεκδικήσει την επιστροφή του ΦΠΑ που κατέβαλλε στο Κράτος-Μέλος αγοράς (εφόσον βέβαια προβλέπεται κάτι τέτοιο από την εσωτερική νομοθεσία του κράτους αυτού).

Όταν τα αυτοκίνητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΦΠΑ, είναι μεταχειρισμένα, δηλ. κατά την παράδοση τους (πώληση σε ιδιώτη)
α. έχουν διανύσει περισσότερα από 6.000 χιλιόμετρα και
β. έχουν παρέλθει περισσότεροι από έξι μήνες από τη θέση τους σε πρώτη κυκλοφορία,
δεν καταβάλλεται ΦΠΑ στην Ελλάδα, αλλά στη χώρα αγοράς του αυτοκινήτου.
Όταν ο εγκατεστημένος σε Κράτος Μέλος της Ε.Ε. πωλητής είναι ιδιώτης και για την πώληση συντάσσεται ιδιωτικό συμφωνητικό, απαιτείται η θεώρησή του από Ελληνική Προξενική Αρχή παρουσία του αγοραστή στο Κράτος-Μέλος της Ε.Ε που πραγματοποιείται η πώληση.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Ενδεικτικά, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομιστούν κατά τον τελωνισμό, τόσο για την επιλογή του συντελεστή τέλους ταξινόμησης, όσο και τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας, είναι τα εξής:
- Πρωτότυπο τιμολόγιο αγοράς ή άλλος τίτλος κυριότητας
- Πρωτότυπη άδεια κυκλοφορίας (προκειμένου για μεταχειρισμένα οχήματα)
- Πιστοποιητικό συμμόρφωσης και έγκριση τύπου ή δελτίο κοινοποίησης έγκρισης τύπου, εκ των οποίων προκύπτουν οι προδιαγραφές του πρότυπου εκπομπών ρύπων (euro) που πληροί εκ κατασκευής το συγκεκριμένο όχημα και οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2). Συμβουλευτείτε το Συνοπτικό Πίνακα Δικαιολογητικών και Πιστοποίησης Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας Αυτοκινήτων Οχημάτων για ειδικές περιπτώσεις οχημάτων (μεταχειρισμένα κ.ά).
Δ.Α.Ο. (αντίτυπο για τον παραλήπτη) καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που θα κριθεί απαραίτητο για τον προσδιορισμό του τέλους ταξινόμησης από την αρμόδια τελωνειακή αρχή, ανάλογα με την αντιμετωπιζόμενη κάθε φορά περίπτωση (το είδος του οχήματος, τον τρόπο μεταφοράς κ.τ.λ.).

ΕΠΑΝΑΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
Επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, τα οποία είχαν ταξινομηθεί και κυκλοφορήσει στη χώρα, εφόσον μεταφέρονται ή αποστέλλονται σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εξάγονται σε τρίτη χώρα και επαναφέρονται στην ημεδαπή μέσα σε διάστημα οκτώ (8) ετών από τη διαγραφή τους από τα μητρώα αυτοκινήτων του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, με σκοπό να επαναταξινομηθούν και να τεθούν εκνέου σε κυκλοφορία, απαλλάσσονται από το τέλος ταξινόμησης.

 

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 • Πρωτότυπη άδεια κυκλοφορίας του εν λόγω οχήματος στην ξένη χώρα
 • Βεβαίωση, η οποία εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής   Αυτοδιοίκησης και από την οποία προκύπτει:
 • η ημερομηνία ταξινόμησης και κυκλοφορίας στη χώρα μας, καθώς και ο αριθμός κυκλοφορίας του και
 • η ημερομηνία διαγραφής αυτού από τα μητρώα αυτοκινήτων του Υπουργείου Μεταφορών και
 • Επικοινωνιών,
 • ο τύπος του κινητήρα, ο τύπος του καυσίμου, ο αριθμός πλαισίου και ο κυλινδρισμός του κινητήρα,
 • το εργοστάσιο /η μάρκα και ο τύπος του οχήματος,
 • τα στοιχεία κατόχου του οχήματος. 
 • Αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος στη χώρα μας ή του πιστοποιητικού ταξινόμησης αυτού
 • Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου με την οποία θα δηλώνει τα στοιχεία ταυτότητας του αυτοκινήτου και τον αριθμό κυκλοφορίας του στη χώρα μας και στο εξωτερικό και ότι το παραλαμβανόμενο με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 121 του ν.2960/2001, όπως ισχύει, όχημα, είναι το ίδιο αυτοκίνητο με εκείνο που είχε προηγούμενα ταξινομηθεί και κυκλοφορήσει στην ημεδαπή.