Εισαγωγές

Προκειμένου να τελωνιστούν τα εμπορεύματα που προέρχονται από ή αποστέλλονται προς τρίτη χώρα ποιο έγγραφο πρέπει να υποβληθεί στο Τελωνείο; -Ο κύριος των εμπορευμάτων ή ο νόμιμος αντιπρόσωπός του οφείλει να καταθέσει ορθά συμπληρωμένο το Ενιαίο Διοικητικό Έγγραφο (Ε.Δ.Ε.) και παράλληλα να προσκομίσει δισκέτα, στην οποία θα εμπεριέχονται τα στοιχεία του Ε.Δ.Ε., στο Τελωνείο που θα έχει την καθ' ύλη και κατά τόπο αρμοδιότητα. Κατάθεση του Ε.Δ.Ε. απαιτείται και κατά την εισαγωγή/εξαγωγή προϊόντων σε εδάφη που ανήκουν μεν στο τελωνειακό αλλά όχι στο φορολογικό έδαφος της Κοινότητας (Μαρτινίκα, Γαλλική Γουιάνα, Γουαδελούπη, Ρεουνιόν, Κανάρια Νησιά, Νησιά Τσάνελ, Νησιά Άλαντ).


Το Ε.Δ.Ε ονομάζεται διασάφηση/δήλωση και ο διασαφιστής ή ο νόμιμος αντιπρόσωπος του έχει υποχρέωση, να γνωρίζει τις απαραίτητες θέσεις και ενδείξεις συμπλήρωσης της διασάφησης, ανάλογα με το τελωνειακό καθεστώς στο οποίο ζητά να υπαχθούν τα εμπορεύματα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρα 61-78 του κανονισμού ΕΟΚ 2913/92, άρθρα 198-217 και παραρτήματα 38,37,36,35,34,33,32,31 του κανονισμού ΕΟΚ 2454/93). Οι οδηγίες συμπλήρωσης της δισκέτας δίνονται στην ΔΥΟ Τ.5047/304/Α0019/4-10-2000 και αναλυτικότερη πληροφόρηση για τη διασάφηση παρέχεται στην ΔΥΟ Τ3384/244/Α0019/21-07-2003.

Μαζί με τη διασάφηση πρέπει να επισυνάπτονται και τα έγγραφα - άρθρα 218-221 κανονισμού ΕΟΚ 2454/93 που είναι αναγκαία για την εφαρμογή των διατάξεων που διέπουν το αιτούμενο τελωνειακό καθεστώς (π.χ. τιμολόγιο και εφόσον απαιτείται πιστοποιητικό κυκλοφορίας ή καταγωγής, κιβωτολόγιο, ζυγολόγιο, έγκριση εισαγωγής).

Σημειώνεται πως σύμφωνα με την Εθνική Νομοθεσία Ν. 718/1977, νόμιμος αντιπρόσωπος του διασαφιστή μπορεί να είναι μόνο ο εκτελωνιστής (βλ.σχετικά ερωτήσεις No 182-186).

Εισαγωγές μπορεί να κάνει κάθε άτομο ή εταιρεία που έχει Α.Φ.Μ. στην Ελλάδα. Απαραίτητα έγγραφα: 1) Τιμολόγιο από τον οίκο εξωτερικού με την περιγραφή του εμπορεύματος αναλυτικά , τιμή μονάδας και σύνολο στο ξένο νόμισμα.
2) Κιβωτολόγιο ή ζυγολόγιο
3) Φορτωτική (CMR ή BILL OF LADING)
4) Διατακτική (Τίτλος Κυριότητας του εμπορεύματος).
5) Πιστοποιητικά EUR1,FORMA, ATR1, ή certificate of ORIGIN κατά περίπτωση και εφόσον προβλέπονται.
6) Έγκριση εισαγωγής όπου και εάν χρειάζονται για κάποιες κατηγορίες εμπορευμάτων. Για τα είδη που διακινούνται ταχυδρομικά μεσολαβεί Τελωνείο; Για δέματα που διακινούνται μεταξύ της Ελλάδας και Τρίτων εκτός της Κοινότητας χωρών, τηρούνται τελωνειακές διατυπώσεις, ενώ για την διακίνηση τους μεταξύ των Κρατών Μελών της Κοινότητας δεν μεσολαβεί Τελωνείο. Ποια είναι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά την εισαγωγή ταχυδρομικών δεμάτων προκειμένου να τελωνιστούν και να παραδοθούν στον παραλήπτη; - Τιμολόγιο (για εταιρεία) ή απόδειξη αγοράς (για ιδιώτη) που πρέπει να συνοδεύει τα εμπορικού χαρακτήρα είδη εγκλείεται στα δέματα ή το προσκομίζει, αφού ειδοποιηθεί ο παραλήπτης.
- Τελωνειακή Δήλωση ( Declaration) του αποστολέα, η οποία πρέπει να συνοδεύει το δέμα είτε είναι εμπορικού ή όχι χαρακτήρα. Η φόρμα της είναι διεθνώς καθιερωμένη και παρέχεται από τα ταχυδρομικά γραφεία παγκοσμίως. Πρέπει να επικολλάται στο δέμα και να παρέχει πληροφορίες σαφής και αναλυτικές για το είδος, την αξία και τη φύση της αποστολής δηλαδή εάν πρόκειται για δώρο ή για εμπορικό είδος.
- Πιστοποιητικά καταγωγής προτίμησης σε περίπτωση, που απαιτούνται.
- Εγκρίσεις ΕΟΦ, όπου απαιτούνται για παραλαβή φαρμάκων, παρασκευασμάτων διατροφής και καλλυντικών (Η συγκεκριμένη έγκριση προσκομίζεται κατά την παραλαβή του δέματος και όχι κατά τον τελωνισμό του).
- Εγκρίσεις άλλων υπουργείων και φορέων, όπου απαιτούνται (π.χ εγκρίσεις - πιστοποιητικά για τα είδη Cites-είδη άγριας χλωρίδας και πανίδας, που απειλούνται προς εξαφάνιση-από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εγκρίσεις για παραλαβή όπλων -άδεια κατοχής από το Υπουργείο Δημοσίας Τάξης κλπ.). Ποια είναι η δασμοφορολογική επιβάρυνση των προερχόμενων από Τρίτη χώρα ειδών; Για αποστολές μη εμπορικού χαρακτήρα :
α) για είδη μέχρι 45 ευρώ δεν καταβάλλονται δασμοί, Φ.Π.Α. και λοιποί φόροι,
β) τα είδη των οποίων η συνολική αξία δεν υπερβαίνει το ποσό των 350 ευρώ υπόκεινται σε κατ΄ αποκοπή δασμό 3,5%, εκτός εάν ο ενδιαφερόμενος ζητήσει τον τελωνισμό με βάση την δασμολογική κατάταξη του είδους.
γ) τα είδη των οποίων η συνολική αξία είναι άνω των 350 ευρώ , τελωνίζονται κανονικά, καταβάλλοντας τους δασμούς, φόρους και λοιπές επιβαρύνσεις.

Για αποστολές εμπορικού χαρακτήρα καταβάλλονται κανονικά οι δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις, εκτός εάν πρόκειται για είδη, των οποίων η συνολική αξία δεν υπερβαίνει συνολικά τα 22 ευρώ .

Σημείωση: Για την κατανόηση των παραπάνω διευκρινίζουμε ότι:
ως εμπορεύματα χωρίς εμπορικό χαρακτήρα θεωρούνται τα εμπορεύματα εκείνα, τα οποία περιλαμβάνονται αποκλειστικά στις αποστολές, που πραγματοποιούνται από ιδιώτη σε ιδιώτη χωρίς οποιασδήποτε μορφής πληρωμή και τα οποία λόγω της φύσης τους και της ποσότητάς τους (μικρή), προορίζονται, χωρίς καμιά αμφιβολία, για προσωπική, ιδιωτική ή οικογενειακή χρήση εκ μέρους των παραληπτών . 

Εξαγωγές

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την πληρωμή της επιδότησης κατά την εξαγωγή γεωργικών προϊόντων και ποια η προβλεπόμενη διαδικασία; Εξαγωγή προς τρίτες χώρες γεωργικών προϊόντων τα οποία επιδοτούνται και για τα οποία ο εξαγωγέας ζητάει επιστροφή.

Η πληρωμή της επιστροφής εξαρτάται από την προσκόμιση της απόδειξης ότι τα προϊόντα για τα οποία έγινε αποδεκτή η διασάφηση εξαγωγής εγκατέλειψαν ως έχουν το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας το αργότερο σε προθεσμία 60 ημερών από την αποδοχή αυτή. Διατάξεις που την προβλέπουν: Άρθρα 788-796 και παραρτήματα 37&38 των διατάξεων εφαρμογής του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα (Καν. ΕΟΚ 2454/93)

Κανονισμός (ΕΚ) 800/99 της Επιτροπής για τις κοινές λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των επιστροφών κατά την εξαγωγή για τα γεωργικά προϊόντα

Κανονισμός (ΕΟΚ) 386/90 του Συμβουλίου για τον έλεγχο κατά την εξαγωγή γεωργικών προϊόντων που τυγχάνουν επιστροφών ή άλλων ποσών και Κανονισμός (ΕΚ)2090/2002 της Επιτροπής για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του ανωτέρω Κανονισμού. Αρμόδια τελωνειακή υπηρεσία ελέγχου: 1.Τελωνείο εξαγωγής, στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου, τα εμπορεύματα συσκευάζονται ή φορτώνονται για τη μεταφορά τους προς εξαγωγή όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 7 στοιχείο α) Κανονισμός (ΕΚ) 800/99.
2. Τελωνείο εξόδου, το τελωνείο που αναφέρεται στο άρθρο 793 παρ.2 του Καν. (ΕΟΚ) 2454/93 το οποίο διενεργεί έλεγχο υποκατάστασης με τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 10 του Κανονισμού (ΕΚ)2090/2002
3. Τελωνείο προορισμού του Τ5, το τελωνείο προορισμού που αναφέρεται στο άρθρο 912 γ του Καν. (ΕΟΚ) 2454/93. Εάν το τελωνείο εξόδου και το τελωνείο προορισμού του Τ5 δεν είναι τα ίδια, ο έλεγχος υποκατάστασης διενεργείται από το τελωνείο προορισμού του Τ5. Απαιτούμενα δικαιολογητικά - Πιστοποιητικό εξαγωγής (AGREX) που περιλαμβάνει προκαθορισμό της επιστροφής, το οποίο εκδίδεται από τον Οργανισμό Πληρωμών - Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε και υποβάλλεται στο Τελωνείο, εκτός από την περίπτωση των εμπορευμάτων που διέπονται από τον Κανονισμό 1520/2002
- Δεν χρειάζεται πιστοποιητικό εξαγωγής AGREX στις περιπτώσεις που εμπίπτουν στο παράρτημα ΙΙΙ του Κανονισμού (ΕΚ) 1291/2000, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (μικροποσότητες).
- Διασάφηση εξαγωγής
- Τιμολόγιο
- Δελτίο αποστολής
- Φορτωτική
- Κιβωτολόγιο
- Εφόσον ο εξαγωγέας έχει αναθέσει σε εκτελωνιστή την διεκπεραίωση των διατυπώσεων εξαγωγής, σχετική εξουσιοδότηση
- Δήλωση της κοινοτικής καταγωγής των προϊόντων σύμφωνα με το άρθρο 11 του Κανονισμού (ΕΚ) 800/99
- Δελτίο Χημείου (εφόσον απαιτείται)
- Πιστοποιητικό ποιοτικού ελέγχου (εφόσον απαιτείται) Ακολουθούμενη διαδικασία: Ο εξαγωγέας οφείλει να ενημερώνει με κατάθεση (π.χ. με φαξ) του εντύπου προενημέρωσης στο αρμόδιο τελωνείο του τόπου όπου θα φορτωθούν τα προϊόντα για τη μεταφορά τους προς εξαγωγή τουλάχιστον 24 ώρες πριν την έναρξη των εργασιών φόρτωσης και να αναφέρει την εικαζόμενη διάρκειά τους.

Να καταθέτει διασάφηση εξαγωγής στο ανωτέρω τελωνείο, με συνημμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, πριν τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας.

Εφόσον επιλεγεί φυσικός έλεγχος των προϊόντων, αυτός πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις του εξαγωγέα, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 3 του Κανονισμού (ΕΟΚ) 386/90 του Συμβουλίου.

Έκδοση βεβαίωσης εξαγωγής για τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (Ν.Π.Ι.Δ.) βάσει της Τ3869/1214/12.10.87 ΔΥΟ

Έκδοση άδειας παράδοσης

Έκδοση του αντιτύπου Ε του ΕΔΕ, σε όλες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η έξοδος πραγματοποιείται από το έδαφος της χώρας μας, ή το αντίτυπο ελέγχου Τ5, όταν η έξοδος πραγματοποιείται από το έδαφος άλλου κράτους μέλους

Το τελωνείο εξόδου, εκτός από τη θεώρηση στην οπίσθια όψη του αντιτύπου αριθμ. 3 του ΕΔΕ και την επιστροφή του στο πρόσωπο που το προσκόμισε για την απαλλαγή του από το ΦΠΑ, βεβαιώνει την έξοδο στο αντιτύπο Ε του ΕΔΕ ή στο αντίτυπο ελέγχου Τ5 και το επιστρέφει στο τελωνείο εξαγωγής

Για κάθε εξαγωγέα μετά από αίτησή του και μετά την ολοκλήρωση της εξαγωγής, αποστέλλονται από το τελωνείο εξαγωγής στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., όλα τα τελωνειακά έγγραφα που απαιτούνται για την πληρωμή της επιστροφής. Απαιτούμενος χρόνος: Συνήθως, εάν προσκομισθούν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ο τελωνισμός γίνεται αυθημερόν. Απαραίτητα έγγραφα: 1) Τιμολόγιο εξαγωγής (αθεώρητο από την εφορία ή θεωρημένο χωρίς όμως το Φ.Π.Α.)
2) Κιβωτολόγιο
3) Πληροφορίες για εγγραφή στο ειδικό μητρώο εξαγωγών.
4) Δελτίο αποστολής θεωρημένο με παραλήπτη τον πελάτη του εξωτερικού και τόπο παράδοσης το τελωνείο εξαγωγής.
5) Επιμηλητηριακή ενημερότητα (φωτοαντίγραφο και των 2 όψεων της κάρτας που χορηγεί το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο που φαίνεται η εγγραφή του εξαγωγέα στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγών Για την εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγών Ν.Δ 3999/59 και Ν.936/79: 1. Αίτηση. (δίνεται από την Υπηρεσία).
2. Γραμμάτιο είσπραξης ή παράβολο Δημοσίου ταμείου 14,673 Ευρώ. (Απόφαση Υπουργείου Εμπορίου Ε4/2438/28.4.88).
3. Συστατική επιστολή Τράπεζας, σχετικά με την οικονομική επιφάνια και την εμπορική δραστηριότητα για την δυνατότητα πραγμάτωσης εξαγωγών.
4. Έντυπο με τα στοιχεία των εκπροσώπων. (Δίνεται από την Υπηρεσία).
5. Πιστοποιητικό περί μη πτωχεύσεως. (Από το Πρωτοδικείο τμήμα Πτωχεύσεων ).

Σημειώνεται ότι τόσο το πιστοποιητικό περί μη πτωχεύσεως, όσο και το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, απαιτούνται:
Στις ατομικές επιχειρήσεις για το φυσικό πρόσωπο.
Στις Ο.Ε. και Ε.Ε. για όλους τους ομόρρυθμους εταίρους και για την εταιρία.
Στις Ε.Π.Ε. για τον διαχειριστή και για την εταιρία.
Στις Α.Ε. για τον πρόεδρο του Δ.Σ., τους Διευθυντές και Εντεταλμένους Συμβούλους και για την εταιρία και για όσους δεσμεύουν την εταιρία με την υπογραφή τους.
Επίσης στις Α.Ε να προσκομίζεται το ΦΕΚ ή το πρακτικό του τελευταίου Δ.Σ. της Εταιρίας και στις Ε.Π.Ε. το ΦΕΚ με τον ή τους Διαχειριστές (σε φωτοτυπία)