Νόμος 2960/2001, άρθρα 123,126
Νόμος 3156/2003, άρθρο 27
Νόμος 4389/2016 άρθρο 59
Νόμος 4410/2016 άρθρο 60
Νόμος 4537/18 άρθρο 117

Τα φορτηγά αυτοκίνητα και οι βάσεις τους της δ.κ. 87.04 και τα αυτοκίνητα οχήματα που διαθέτουν εκ κατασκευής χωριστό θάλαμο με δύο σειρές καθισμάτων για τον οδηγό, συνοδηγό και τους επιβάτες και χωριστό ανοικτό χώρο φόρτωσης εμπορευμάτων της δ.κ 87.03, τα οποία πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές του ισχύοντος, ως προς την ταξινόμηση, ευρωπαικού προτύπου εκπομπών ρύπων (EURO) και του αμέσως προηγούμενου, υποβάλλονται σε τέλος ταξινόμησης ως εξής:
 

α) Φορτηγά μικτού βάρους πάνω από 3,5 τόνους 
 
5%
β) Ανοικτά φορτηγά μικτού βάρους μέχρι και 3,5 τόνους 8%
 
γ) Κλειστά φορτηγά μικτού βάρους μέχρι και 35 τόνους 10%
δ) Βάσεις των φορτηγών των προηγούμενων περιπτώσεων 5%
ε) Αυτοκίνητα οχήματα με μικτό βάρος μέχρι 3,5 τόνους που διαθέτουν εκ
κατασκευής χωριστό θάλαμο με δύο σειρές καθισμάτων για τον οδηγό,
συνοδηγό και τους επιβάτες και χωριστό ανοιχτό χώρο φόρτωσης
εμπορευμάτων της δ.κ 87.03
 
8%

 
- Οι παραπάνω συντελεστές προσαυξάνονται κατά 30% προκειμένου για αυτοκίνητα που δεν πληρούν της προδιαγραφές του ισχύοντος, ως προς την ταξινόμηση, ευρωπαικού προτύπου εκπομπών ρύπων (Euro) και του αμέσως προηγούμενου. Για το ισχύον πρότυπο φορτηγών αυτοκινήτων ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στους πίνακες της αρ. πρωτ. Αριθ. Πρωτ.:Ε.2161/2-09-2019 (ΑΔΑ: 62ΓΨ46ΜΠ3Ζ-Ψ3Β)

- Προκειμένου για κλειστά φορτηγά που προέρχονται από μετατροπή επιβατικών αυτοκινήτων, το αναφερόμενο στην ανωτέρω περίπτωση (γ) ποσοστό τέλους τριπλασιάζεται και υπολογίζεται επί της φορολογητέας αξίας, όπως αυτή διαμορφώνεται για τα επιβατικά.

- Τα ανοιχτά φορτηγά της παραπάνω περίπτωσης β΄ και τα επιβατικά αυτοκίνητα που διαθέτουν εκ κατασκευής χωριστό θάλαμο με δύο σειρές καθισμάτων για τον οδηγό, συνοδηγό και τους επιβάτες και χωριστό ανοικτό χώρο φόρτωσης εμπορευμάτων της Δ.Κ. 87.03 της Σ.Ο. της παραπάνω περίπτωσης ε΄, τα οποία με την προσθήκη στον ανοικτό χώρο φόρτωσης καλύμματος από άκαμπτο στερεό υλικό, διασκευάζονται σε οχήματα με μόνιμο κλειστό αμάξωμα των δασμολογικών κλάσεων 87.04 και 87.03, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.1573/1985 (A΄ 201), περί διασκευής.

Ειδικότερα, τα ανοικτά φορτηγά κάτω των 3,5 τόνων που διασκευάζονται σε κλειστά, αντί των φορολογικών επιβαρύνσεων που προβλέπονται από τον ν. 1573/85, υποβάλλονται σε τέλος ταξινόμησης ως εξής:

 

Κυλινδρισμός Κινητήρα Τ.Τ. (σε ευρώ)
Από 901 έως 1.400 κυβ. εκατοστά 733
Από 1.401 έως 1.800 κυβ. εκατοστά 1.027
Από 1.801 έως 2.000 κυβ. εκατοστά 1.467
Από 2.001 κυβ. εκατοστά και επάνω 2.347

- Τα ανοικτά ή κλειστά φορτηγά (ανω των 3,5 τόνων) που προέρχονται από διασκευή ελκυστήρων (δ.κ 87.01), επιβατικών αυτοκινήτων (λεωφορείων)(δ.κ 87.02), φορτηγών ψυγείων (δ.κ 87.04) και ειδικών χρήσεων (δ.κ 87.05) υποβάλλονται σε τέλος ταξινόμησης ως ακολούθως:


 

 Μικτό βάρος Τ.Τ. (σε ευρώ) 
 Πάνω από 3,5 έως και 7,5 τόνους  1.000
 Πάνω από 7,5 έως και 14 τόνους  1.800
 Πάνω από 14 τόνους  2.500

Όταν από την μετασκευή προκύπτει ανατρεπόμενο ή βυτιοφόρο όχημα τα ανωτέρω ποσά προσαυξάνονται κατά 500 ευρώ.

Εξαιρέσεις
Τα ηλεκτροκίνητα φορτηγά αυτοκίνητα και τα οχήματα της περίπτωσης ε' της παραγράφου 1 δεν υπόκεινται σε τέλος ταξινόμησης.

ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΑΞΙΑ
Για τον επιβολή του τέλους ταξινόμησης - η φορολογητέα αξία διαμορφώνεται με βάση τη λιανική τιμή πώλησης προ φόρων, για τα ανοικτά και κλειστά φορτηγά μέχρι 3,5 τόνους καθώς και για τις βάσεις αυτών. Ομοίως και για τα αυτοκίνητα οχήματα με μικτό βάρος μέχρι 3,5 τόνους που διαθέτουν εκ κατασκευής χωριστό θάλαμο με δύο σειρές καθισμάτων για τον οδηγό, συνοδηγό και τους επιβάτες και χωριστό ανοικτό χώρο φόρτωσης εμπορευμάτων της δ.κ 87.03. Για τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα η τιμή λιανικής πώλησης προ φόρων απομειώνεται με βάση τα στοιχεία που η αρμόδια Τελωνειακή Υπηρεσία Αξιών διαθέτει και η τελική φορολογητέα αξία καθορίζεται από την υπηρεσία αυτή.

- για τα φορτηγά αυτοκινήτα μικτού βάρους πάνω από 3,5 τόνους και τις βάσεις αυτών, η φορολογητέα αξία διαμορφώνεται απο την άθροιση των παρακάτω στοιχείων:
1) της πράγματι πληρωθείσας ή πληρωτέας αξίας για τα καινούργια αυτοκίνητα. Για τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα λαμβάνεται υπόψη η τιμή που καθορίζεται από την αρμόδια Τελωνειακή Υπηρεσία Αξιών με βάση τα στοιχεία που η υπηρεσία αυτή διαθέτει. Η τεκμαρτή αυτή αξία δεν μπορεί να είναι μικρότερη της πράγματι πληρωθείσας ή πληρωτέας αξίας (τιμή αγοράς),
2) των εισαγωγικών δασμών που πράγματι καταβάλλονται και
3) των παρεπόμενων εξόδων, με τα οποία επιβαρύνονται τα οχήματα, όπως έξοδα προμήθειας, μεσιτείας, τόκων, φόρτωσης, εκφόρτωσης, ασφάλισης και μεταφοράς στο εσωτερικό της χώρας.